Basiscontract arbodienstverlening – preventie

In september 2016 is in de Tweede Kamer een aantal wijzigingen in de Arbowet aangenomen. Hierin is onder meer vastgelegd dat u als werkgever tenminste een basiscontract met een Arbodienstverlener moet afsluiten. Onderdelen hiervan zijn een contract over het toetsen van de RI&E, het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en advisering over preventie.

In het verlengde van deze wetswijziging heeft Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) aangegeven dat zij aanvullende eisen stelt aan de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E): naast de fysieke veiligheidsrisico’s moeten tevens de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in kaart worden gebracht. Inspectie SZW geeft aan hier de komende jaren op te controleren. Elementen waarnaar bij PSA moet worden gekeken zijn onder andere werkdruk, discriminatie en pesten op de werkvloer.