Gevaarlijke Stoffen

Inspectie SZW vraagt van u dat u uw gevaarlijke stoffen inventariseert. Wat de Inspectie van u vraagt staat in hun vierstappenplan. Maar dat opzetten en uitvoeren kost u veel tijd.

Arboplaats heeft in samenwerking met NRK, Akzo Nobel en VVVF een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het inventariseren van gevaarlijke stoffen die u niet alleen veel tijd bespaart, maar ook veel dichter staat bij uw manier van werken: minder papierwerk, meer resultaat.

Met deze aanpak is bovendien een abonnement op Stoffenmanager niet (meer) nodig. Wij kiezen als aanpak dat de nadruk bij het werken met gevaarlijke stoffen ligt bij het beschermen van uw medewerkers. Niet op de administratie van uw stoffen.

Op het gebied van gevaarlijke stoffen worden de eisen die aan bedrijven gesteld worden steeds strenger. Inspectie SZW heeft een overzicht gemaakt waar elk bedrijf, ook elk klein bedrijf, op dit gebied aan moet voldoen. Dat kun je nalezen op: https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werken-met-gevaarlijke-stoffen

Het is voor een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt bijna niet mogelijk om dit allemaal zelf uit te voeren. Jullie moeten namelijk:

 • Een overzicht hebben van echt alle stoffen waar je mee werkt, dus niet alleen de verf, maar ook lijmen en kitten, schoonmaakmiddelen etc.
 • Een speciaal overzicht maken van alle ‘kankerverwekkende stoffen’ (CMR-stoffen), waar je mee werkt. 
 • Per stof/mengsel een overzicht hebben van de eigenschappen van die stof/mengsel.
 • Per stof/mengsel moet je en grenswaarde voor het werken met die stof vaststellen. Dus je moet aangeven wat de maximale hoeveelheid is waar een medewerker aan blootgesteld mag worden.
 • Per stof/mengsel moet je voor elke toepassing een schatting maken of meten aan hoeveel van die stof/mengsel de medewerkers worden blootgesteld.
 • Om de informatie uit een VIB (veiligheidsinformatieblad, dat wel 20 pagina’s kan bevatten) begrijpelijk te maken voor alle medewerkers is het verstandig / noodzakelijk om een WIK (werkplekinstructiekaart) te maken voor elke handeling / activiteit met stof / mengsel waar mee gewerkt wordt. Hiermee voldoen jullie aan de voorlichtingsverplichting in de Arbowet. 

 

Gevaarlijke Stoffen module

Arboplaats heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het inventariseren van gevaarlijke stoffen die jullie niet alleen veel tijd bespaart, maar ook veel beter aansluit bij jullie manier van werken: minder papierwerk, meer resultaat.

In onze gevaarlijke stoffenmodule ligt de nadruk op het beschermen van jullie medewerkers en niet op de administratie van jullie stoffen. Deze aanpak voldoet aan de 4 stappen van Inspectie SZW.

Deze module kan in combinatie met elk pakket worden afgenomen.

Met deze module kunnen jullie:

 • Een overzichtslijst maken van gevaarlijke stoffen;
 • Voor elk mengsel / stof een grenswaarde bepalen;
 • Voor elke activiteit in de RI&E een blootstelling schatten per mengsel / stof waar mee gewerkt wordt;
 • Inzicht in het effect van extra beheersmaatregelen: ‘wat moet je (extra) doen om gezond en veilig met die stof te kunnen werken’ en
 • Inzicht welke stoffen CMR-stoffen zijn (‘kankerverwekkende stoffen’).

  Als jullie gebruik maken van het abonnement op de gevaarlijke stoffenmodule in Mijn RI&E, dan zullen wij de gevaarlijke stoffenmodule koppelen aan Mijn PrO – fysieke factoren: zo krijgen jullie per activiteit inzicht of wat jullie aan beheersmaatregelen hebben en hoe jullie die implementeren voldoende is om gezond en veilig te kunnen werken.
Gevaarlijke stoffen module

Wat moeten jullie zelf nog doen?
De software zorgt er voor dat jullie vrijwel niets meer zelf hoeven te doen. Je verzamelt de VIB’s (veiligheidsinformatieblad), die je standaard bij elke stof / mengsel krijgt. Die sla je op in de tool. Je noteert de H-zinnen uit de VIB in de tool, samen met 5 andere eenvoudige gegevens, bijvoorbeeld of de stof een vloeistof is en je geeft aan bij welke activiteit de stof / mengsel. De rest doet de tool. Per stof / mengsel ben je minder dan 3 minuten kwijt. Hiermee bespaar je veel tijd, je voldoet aan de wet en jullie medewerkers weten wat ze moeten doen bij het gebruik van elke stof / mengsel.

Optimalisatietool gevaarlijke stoffen: wat werkt in de praktijk
In de gevaarlijke stoffenmodule is een tool opgenomen waarmee jullie kunnen nagaan wat het effect is van extra maatregelen en/of het consequenter gebruik van huidige beheersmaatregelen. Jullie zien dan meteen wat welke verandering voor impact heeft. Hierdoor zitten jullie ‘zelf aan de knoppen’ bij het verbeteren van het werken met gevaarlijke stoffen.
Mochten jullie met Stoffenmanager werken, dan kunnen de gegevens uit Stoffenmanager eenvoudig in onze tool overgezet worden.

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand contactformulier in.