Mijn PrO: Prestatie Optimalisatie

Beter presteren

Het belang van het hebben en houden van goed personeel is voor de meeste organisaties een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en medewerkers hechten er steeds meer belang aan dat hun werk ook leuk en uitdagend is. Dat laatste geldt zeker voor een groot deel van de jonge medewerkers. Dat geld de enige drijfveer voor het uitvoeren van werk is, is voor steeds minder medewerkers van toepassing.

Er is nog een belangrijke reden om er voor te zorgen dat werk ook leuk is. Uit veel recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als mensen met plezier naar hun werk gaan, ze ook beter presteren. Iedere werkgever herkent dat beeld: je zou willen dat al je medewerkers net zo gemotiveerd zijn als die ene die altijd die extra stap wil zetten en dat met plezier doet.

Maar waarom zet hij/zij die extra stap steeds? Omdat het team zo leuk is, de leidinggevende een positieve invloed heeft, het werk uitdagend is? Door inzicht te krijgen in tal van factoren die het werkgeluk van medewerkers bepalen en die te optimaliseren, neemt het werkgeluk van jullie medewerkers toe en gaan zij, en met hen de hele organisatie, beter presteren.

 

Is het werk ook geschikt voor mijn 70-jarige vader/moeder?

Optimaal presteren betekent ook dat je je werk uit kunt blijven voeren tot ‘70’ jaar. Dus dat je ook Duurzaam Inzetbaar (DI) bent. Uit een onderzoek dat door Arboplaats  is uitgevoerd, is gebleken dat binnen de Rubber- en Kunststofindustrie circa één op de drie medewerkers niet in staat zal zijn, zijn of haar werkzaamheden uit te blijven voeren totdat hij of zij 67 jaar is geworden. Bedrijven die ernaar streven om hun medewerkers inzetbaar te houden tot ‘70 jaar’ zullen daarvoor alle zeilen bij moeten zetten. 

Nieuwe wettelijke eisen

Arboplaats heeft een (digitaal) instrument ontwikkeld waarmee jullie zicht krijgen op talloze factoren die mens en werk beïnvloeden. Dat instrument heet Mijn PrO: Mijn Prestatie Optimalisatie.

Er zijn ook nieuwe wettelijke eisen: het basiscontract arbodienstverlening voor verzuim en preventie en nieuwe eisen aan de RI&E.

Mijn PrO kent 3 pakketten waarmee jullie niet alleen de prestaties van jullie organisatie en medewerkers kunnen optimaliseren en ook voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen voor het basiscontract arbodienstverlening, voor het preventieve deel
én aan de nieuwe eisen voor de RI&E.

Mochten jullie alléén behoefte hebben aan een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), die voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen voor de RI&E, dan kan dat ook. Mijn RI&E is een onderdeel van Mijn PrO.

De kaders

Door wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017, geldt voor alle bedrijven een aantal nieuwe verplichtingen. Dat betreft:

 1. Nieuwe eisen aan de RI&E en
 2. Een wettelijk verplicht basiscontract arbodienstverlening.

Ad A: Nieuwe eisen aan de RI&E.
In hoofdlijnen zijn er 2 nieuwe eisen die Inspectie SZW aan de RI&E stelt:

 1. Psychosociale arbeidsbelasting altijd opnemen in de RI&E
 2. Meer aandacht voor Gevaarlijke Stoffen (GS) in de RI&E en

Ad 1: Psychosociale Arbeidsbelasting altijd opnemen in de RI&E
De PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) onderwerpen werkdruk en ongewenst gedrag moeten voortaan altijd in de RI&E worden opgenomen (Inspectie SZW: BasisInspectieModule Werkdruk). Indien zij een risico vormen moeten er ook een Plan van Aanpak voor worden gemaakt.

 • Elk bedrijf met meer dan 25 werknemers moet een anoniem onderzoek onder de medewerkers laten uitvoeren naar tenminste de volgende risico’s: werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Een bedrijf moet kunnen laten zien dat tenminste 50% van de medewerkers hieraan heeft deelgenomen.
 • Indien blijkt dat werkdruk en/of ongewenste omgangsvormen een risico vormt voor de medewerkers, dan moeten bedrijven verdiepend onderzoek uitvoeren naar deze factoren. Hierbij moet in kaart worden gebracht wat de onderliggende oorzaken zijn.
 • Eventuele actiepunten die voortkomen uit het onderzoek naar werkdruk en/of ongewenste omgangsvormen, moeten worden opgenomen in het plan van aanpak van de RI&E.

Ad 2: Meer aandacht voor Gevaarlijke Stoffen (GS) in de RI&E:
In alle bedrijven moet in de RI&E door de wijziging in de Arbowet meer aandacht besteed worden aan gevaarlijke stoffen. De Arbowet verplicht bedrijven om de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf worden gebruikt:

 • te inventariseren: jullie moeten een lijst maken met daarop alle gevaarlijke stoffen waar jullie mee werken. Daarnaast moeten jullie van elke stof een VIB (Veiligheid Instructie Blad) hebben,
 • voor elke stof een grenswaarde te bepalen en vast stellen of die overschreden wordt,
 • voldoende beheersmaatregelen treffen en hun effectiviteit nagaan en
 • het geheel borgen.

Elk bedrijf is ook verplicht een lijst bij te houden van werknemers die kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen (CMR-stoffen). Werknemers hebben recht op inzage en een afschrift van hun gegevens.
Al deze zaken op het gebied van gevaarlijke stoffen vormen de kern van het vier stappenplan van Inspectie SZW. Deze moeten voortaan dus worden opgenomen in de RI&E, inclusief Plan van Aanpak.

Ad B: Wettelijk verplicht basiscontract arbodienstverlening
Een andere nieuwe wettelijke eis is dat elke organisatie een basiscontract arbodienstverlening heeft met één of meer arbodienstverlener(s). Dat contract bestaat uit 2 delen:

 1. begeleiding door de bedrijfsarts / verzuimbegeleiding en
 2. ondersteuning op het gebied van preventie.

Deze zaken hoeven niet bij dezelfde arbodienstverlener vastgelegd te zijn.

Ad 2: In dit basiscontract moeten de volgende op preventie gerichte zaken geregeld zijn:

 • het toetsen van de RI&E (voor bedrijven met meer dan 25 werknemers);
 • het aanbieden van een PAGO aan de medewerkers;
 • werkplekbezoek en
 • preventie.

Arboplaats biedt geen verzuimbegeleiding/ begeleiding door een bedrijfsarts aan in haar dienstverlening. Wij weten dat vrijwel al onze klanten daar al een contract met een arbodienst/bedrijfsarts voor hebben.