Geldig vanaf 2024

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking tot de abonnementen en bijhorende diensten die Arboplaats levert.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en contracten tussen Arboplaats.nl BV, gevestigd te Gouda hierna te noemen Arboplaats, enerzijds en werkgever c.q. opdrachtgever anderzijds.

2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Arboplaats zijn vrijblijvend, tenzij daarvoor in de offerte zelf een termijn voor aanvaarding is gesteld. Arboplaats kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege.

3. Wijzigingen

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en overeenkomsten zullen slechts geldigheid hebben indien zij door Arboplaats schriftelijk zijn bevestigd.

4. Overeenkomst

Arboplaats zal zich inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de uitvoeringstermijn van Arboplaats zijn echter indicatief en gelden nooit als fatale termijn. Tenzij de overeenkomst anders bepaalt, wordt een overeenkomst betreffende een contract aangegaan voor de duur van een jaar, met ingang van de in de overeenkomst vastgelegde datum, nadat de werkgever aan alle verzoeken tot informatieverstrekking heeft voldaan. Tenzij de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd of wordt ontbonden, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. De beide partijen bij de overeenkomst zijn gerechtigd zonder opgave van redenen de overeenkomst op te zeggen. De opzegging dient aangetekend te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden voor het einde van de afloop van de contractperiode.

5. Inhoud

De omvang van de te verlenen diensten wordt bepaald door de inhoud van de overeenkomst.

6. Annulering

De annulering van afspraken betreffende de individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd te geschieden. Annulering van afspraken betreffende meerdere werknemers dient tenminste drie werkdagen voor de afgesproken tijd te geschieden. Indien de annulering niet of te laat geschiedt, is Arboplaats gerechtigd vijftig procent (50%) van het tarief in rekening te brengen.

In het geval van annulering van Trainingen gelden de volgende voorwaarden: Bij annulering tot achtentwintig kalenderdagen voor aanvang van de training is Opdrachtgever 25 euro administratiekosten per werknemer verschuldigd. Bij annulering binnen achtentwintig kalenderdagen voor aanvang van de training is opdrachtgever, ongeacht de reden van annulering, de volledige overeengekomen vergoeding voor de training verschuldigd. Voor annulering van een deel van de training wordt deze regeling naar rato toegepast. Als de training op verzoek van de Opdrachtgever wordt verschoven naar een latere datum is opdrachtgever bij verschuiving tot achtentwintig kalenderdagen voor aanvang van de training 25 euro administratiekosten per werknemer verschuldigd.

Bij verschuiving binnen zeven kalenderdagen voor aanvang van de training is opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding voor de training verschuldigd, ongeacht de reden van het verschuiven van de training. Arboplaats is gerechtigd in redelijkheid een geplande afspraak of training te wijzigen voor wat betreft de locatie en/of het tijdstip. Arboplaats zal deze wijziging uiterlijk achtenveertig uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar maken aan opdrachtgever.

7. Informatieverlening en Toegang

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door Arboplaats verzochte c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is. De opdrachtgever draagt zorg en is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie ten aanzien van alle personeelsgegevens. Wordt hier niet of niet voldoende aan voldaan, dan heeft Arboplaats het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt, is Arboplaats niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook. De opdrachtgever verleent de deskundige medewerkers van Arboplaats toegang tot het bedrijf voor het vervullen van de overeengekomen taken.

8. Informatieverstrekking aan werknemers

De werkgever is verplicht zijn werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de Arbowetgeving, de Wet op de Ondernemingsraden en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De opdrachtgever heeft de taak de procedures alsmede de verplichtingen in het kader van wetgeving aan de werknemers op te leggen.

9. Inschakelen van derden

Arboplaats is gerechtigd bij de uitvoering van diensten of andere werkzaamheden derden in te schakelen.

10. Geheimhouding

Partijen komen overeen tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen en verstrekte informatie, waarvan vermoed kan worden dat zij vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voor alle medewerkers van Arboplaats. Het is Arboplaats, ondanks de plicht tot geheimhouding, toegestaan gegevens die voor de uitvoering van de wettelijke of contractuele taken noodzakelijk zijn, kenbaar te maken aan opdrachtgever, bedrijfsvereniging of, indien van toepassing, de verzekeringsmaatschappij.

Alle medische gegevens van persoonlijke aard die aan Arboplaats ter beschikking komen, worden te allen tijde als strikt vertrouwelijk behandeld. Verslaggeving aan opdrachtgever/werkgever zal slechts plaatsvinden in algemene zin met inachtneming van de anonimiteit van betrokken werknemers.

11. Kosten/betaling

De werkzaamheden zullen worden verricht tegen de in de offerte of de overeenkomst (met bijlagen) genoemde tarieven. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten welke worden veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever.

Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. Vanaf het moment van het intreden van verzuim dient de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden die Arboplaats ter incasso van haar vordering heeft moeten maken. Deze worden berekend krachtens de staffel van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

Indien de opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist is de opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Arboplaats gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeengekomen dienstverlening op te schorten. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit het incasseren van niet tijdige betalingen.

12. Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten met betrekking tot analyses, materiaal, werkwijze, door Arboplaats opgestelde documenten en adviezen en producten berusten bij Arboplaats. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

13. Niet-toerekenbare tekortkomingen

Arboplaats zal alle overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten en uitvoeren met inachtneming van de specifieke deskundigheid die van Arboplaats in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden.

Arboplaats is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij overmacht langer dan twee maanden is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met Arboplaats te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14. Aansprakelijkheid

Arboplaats is aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen in overeenstemming met de beroepseisen die de opdrachtgever redelijkerwijs van Arboplaats mag verwachten. Arboplaats zegt toe een zo groot mogelijke inspanning te leveren teneinde de gestelde doelen te bereiken. Indien er, ondanks die inspanningen, schade wordt geleden door de opdrachtgever door toedoen, handelen of nalaten van Arboplaats, dan zal onze aansprakelijkheid niet verder gaan dan de totaal door ons voor dat onderdeel en die medewerker ingediende declaratie.

15. Aanpassingen aan nieuwe wetgeving

Ingeval door nieuwe wet- en/of regelgeving vanwege de overheid of de bedrijfsvereniging op Arboplaats extra verplichtingen komen te rusten met betrekking tot de dienstverlening, is Arboplaats gerechtigd deze wijzigingen ten behoeve van de opdrachtgever door te voeren en de daaruit ontstane extra kosten in rekening te brengen.

16. Geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

17. Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mocht zijn met de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een wel toelaatbare wet.